Grunnleggende lese- og skriveopplæring

Tonsenhagen skole deltar i Utdanningsetatens satsing på lese- og skriveopplæring etter modellen Early Years Literacy Program inspirert fra Australia.

 

Grunnleggende leseopplæring

Dette er en modell som har vist seg å gi svært gode leseresultater både på New Zealand og i Australia. I Norge har skoler som jobber på denne måten, til dels oppnådd svært gode leseresultater.

TIEY er en modell for 1. - 3. trinn som har fire "byggesteiner":

  • Stasjonsundervisning med veiledet lesing i klasserom som er spesielt innredet for dette programmet
  • Tilrettelegging og tett oppfølging av elever som ikke har oppnådd forventet faglig utvikling i leseopplæringen ("Ny start")
  • Foreldredeltakelse
  • Kontinuerlig faglig oppdatering av lærere

 "Fagtekst i fokus" (FaIF) er en videreføring av TIEY og benyttes på 4. - 7. trinn. 

Tonsenhagen har mange dyktige lærere med mye erfaring, og skolen har de siste årene vært besøksskole for andre skoler som ønsker å se og lære mer om denne modellen.

Det vil bli gitt grundig informasjon om modellen på foreldremøter.

LeseUtviklingsSkjema

LUS er et verktøy som er helt uavhengig av lesemetodikk for øvrig. Elevene "luses" ved bruk av en LUS-protokoll som beskriver de ulike nivåene i hver enkelt elevs lese-utvikling.

LUS-nivået kartlegger elevens leseutvikling og gir god informasjon om elevens ståsted mht. videre planlegging og tildeling av ressurser til klassetrinnene.

Verktøyet er en rettesnor også for sammensetning av elevgrupper i forbindelse med veiledet lesing og TIEY, og er et verdifullt bidrag i arbeidet mot fortsatt gode leseresultater.

Drawing of a city