Grunnleggende lese- og skriveopplæring

Tonsenhagen skole har i mange år arbeidet med Tidlig Innsats Early Years (TIEY). Metodikken har vi tilpasset vår skole. Vi har videreført elementer fra TIEY og praktiserer nå følgende:

  • Stasjonsundervisning med lærerstasjon/veiledet lesestasjon som hovedstasjon
  • "Ny Start"; intensiv individuell lese- og skriveopplæring
  • Foreldreinnsats

Stasjonene

Undervisningen er organisert i stasjoner der en av stasjonene er lærerstyrt. Her foregår læring av nytt stoff. Elevene får tett oppfølging, og læreren har gode muligheter til å kartlegge elevenes ferdigheter.

På de andre stasjonene arbeider elevene selvstendig eller får hjelp av hverandre. Her gis kun oppgaver elevene mestrer på egen hånd i områder hvor eleven trenger ytterligere trening og automatisering. I løpet av en arbeidsøkt er alle elevene innom alle stasjoner. Antall stasjoner kan variere etter hva som er tema og mål for timen:

  • Lærerstyrt stasjon med ulike tema; ukas lyd/bokstav, veiledet lesing etc.
  • ABC-stasjon
  • Lesestasjon; fordypning i selvvalgte bøker
  • IKT-stasjon; arbeid som støtter opp under ukas tema
  • Formingsstasjon; finmotorisk trening
  • Bygge- og konstruksjonsstasjon (i matematikktimer)

Ved å benytte denne metoden, sikrer det lærer bedre oversikt over hver enkelt elevs faglige nivå samt at alle elever får "nærkontakt" med læreren. I forbindelse med metoden benyttes også "veiledet lesing" der elevene har leseopplæring i grupper ut i fra interesser og kompetanse.

De som trenger det, får en NY START (individuelt kursprogram).

LeseUtviklingsSkjema

LUS er et kartleggingsverktøy som kan brukes til å finne ut hvor langt den enkelte elev er kommet i sin leseutvikling. Utformingen av verktøyet er basert på forskning om hvordan barn lærer å lese.
Verktøyet gjør det mulig å plassere alle lesere, uansett alder, inn på et utviklingstrinn. LUS-kartleggingen kan brukes på ulike nivåer, gir læreren mulighet til å følge den enkelte elevs utvikling og til å gi eleven og foresatte informasjon om nivå. Det gir et grunnlag for å samarbeide om bedring av elevens lesekompetanse.
Når lærer plasserer eleven på ulike trinn i leseutviklings-skjemaet, vil det ligge implisitt hva eleven mestrer/ikke mestrer i lesesituasjonen. På den måten kan LUS kan være et utgangspunkt for endring og utvikling.
På Tonsenhagen "luses" elevene 2-3 ganger i året.