Mobbefri skole

mobbefri 

Handlingsplanen mot mobbing bygger på 3 prinsipper:

  • Forebygging av mobbing
  • Avdekking av mobbing
  • Løsning av mobbesaker

 

Definisjon:

  • Mobbing er når en eller flere individer gjentatte ganger og over tid blir utsatt for negative handlinger fra èn eller flere individer (Olweus)
  • Med mobbing mener vi både fysisk og psykisk vold. Psykisk vold omfatter også utfrysing
  • Mobbing innebærer at den som utsettes for den, er underlegen og føler seg krenket
  • Spontane konflikter mellom elever er ikke mobbing


Forord av rektor:

Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi som er ledere av Tonsenhagen skole arbeider systematisk og kontinuerlig for å kunne tilby alle elever en trygg og faglig stimulerende skolehverdag.

Vi fokuserer på lærerens rolle som gode forbilder og tydelige ledere i klasserommet med struktur og kultur for læring.

Tonsenhagen skole har et felles ordensreglement som er kjent for alle elever og voksne. Det gir i seg selv trygghet og forutsigbarhet.

Vi vet hvor viktig det er med gode relasjoner mellom elev og lærer. Elevene på vår skole skal oppleve at læreren bryr seg, viser omsorg og ser hver enkelt elev.

Elever på Tonsenhagen skole får opplæring i konfliktløsning og våre 7. trinnselever er elevmeglere. De spiller en viktig rolle i skolesamfunnet som konfliktmeglere, men også som lekeledere og positive forbilder for de yngre elevene. Vi ønsker å ha et nært og godt samarbeid med foresatte. Med felles holdninger og forventninger til elevene, blir det lettere å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid.