Permisjonsreglement

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader,  men har delegert behandling av søknader inntil 1 dag til kontaktlærer.
Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.

Bruk søknadsskjemaet på Utdanningsetatens nettside og søk i god tid - minimum 3 uker før ønsket fri.

Send søknaden i e-post til

  • postmottak@ude.oslo.kommune.no
    (merk e-posten med Tonsenhagen skole)

eller som brev til

  • Oslo kommune, Utdanningsetaten
    Tonsenhagen skole
    Postboks 6127 Etterstad
    0602 Oslo


Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet og sendes skolen for videre saksgang.