Hovedseksjon

Prøver og kartlegginger

læringsutbytte

For å sikre et godt læringsutbytte og bedre tilpasset opplæring for den enkelte elev i hele grunnopplæringen, er det viktig med regelmessig og systematisk dokumentasjon av elevenes læringsresultater. Analyse av resultatene skal danne grunnlaget for målrettet oppfølging av elevene.

Osloskolen har en egen prøve- og oppfølgingsplan. Prøveplanen for Oslo er basert på en kombinasjon av følgende prøver:

  • Statlige kartleggingsprøver (trinn 1-4)
  • Nasjonale prøver (trinn 5)
  • Osloprøver (Trinn 4, 6 og 7)


Statlige kartleggingsprøver: 

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte i løpet av de første skoleårene. Prøven gir altså ikke informasjon om elever med gode ferdigheter, kun de som trenger ekstra oppfølging. Hvis resultatene viser at en elev har behov for ekstra oppfølging, skal foresatte få tilbakemelding om prøveresultatene og bli informert om hvilke tiltak skolen setter inn.

Eksempler på oppgaver som elevene får:

  • Regning: telle, sortere tall etter størrelse, fullføre tallrekker og regne med pluss og minus
  • Lesing: skrive bokstaver, lese ord og hele setninger
  • Digitale ferdigheter: fokusere på å tilegne seg og behandle informasjon, produsere og bearbeide, kommunisere og vise digital dømmekraft (valgfri prøve)
  • Engelsk: gjenkjenne og forstå kjente og dagligdagse ord og utttrykk, muntlig eller skriftlig


Nasjonale prøver og Osloprøver:

Nasjonale prøver vurderer hvordan skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Dette er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar fag der mål for lesing og regning er integrert. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre prøvene ved at de tar utgangspunkt i fagets kompetansemål.

Osloprøver er ikke obligatoriske prøver, med unntak av naturfagsprøvene på 4. og 7. trinn. Rektor ved skolen avgjøre om elevene skal gjennomføre de prøvene som ikke er obligatoriske. Det er utviklet Osloprøver i matematikk, norsk, naturfag og digital kompetanse. Osloprøvene er læringsstøttende prøver som skal brukes som et verktøy i evalueringen av elevenes ferdigheter.

Både de nasjonale prøvene og Osloprøvenes primære formål er å tjene som redskap for tilpasset opplæring basert på dokumentasjon av den enkelte elevs læringsutbytte og særskilte utfordringer. Kunnskap om den enkelte elevs utvikling og resultater legges til grunn for opplæringen. Et annet formål med prøvene er at de skal gi kunnskap om i hvilken grad undervisningen har realisert målene som er fastsatt i læreplanene - både for den enkelte elev og elevgrupper, slik forskriften krever.

Se informasjon om når de ulike prøvene skal holdes på Oslo kommunes nettsider. Der prøvene skal holdes innenfor en gitt periode, vil dere få informasjon om eksakte datoer på trinnets ukeplan.