Skolestartere, skoletilhørighet, skolebytte

rekke av barn

Skolestartere høsten 2019 (elever født 2013):

Barn født i 2013 med bostedsadresse innenfor Tonsenhagen skoles inntaksområde (registrert i Folkeregisteret pr. 1. november), vil få brev i posten med invitasjon til innskriving.
Skolen har satt opp to alternative tidspunkt for innskriving: Mandag 10. desember kl 17-18 og tirsdag 11. desember 0900-0930.

Hvert år inviterer Bjerke Bydel v/avd. for Oppvekst og kultur foresatte til barnehagebarn/skolestartere til et informasjonsmøte. I år ble dette avholdt 24. oktober. Møtet er i Bjerke bydels regi og bydelen bruker Tonsenhagen skoles aula,

* * * * *

Innskrivning til trinn 1

I likhet med alle skoler i Oslo, har Tonsenhagen skole et veiledende inntaksområde. Dette betyr at vi i hovedsak tar imot barn som har registrert bostedsadresse (ikke postboksadresse) i Folkeregisteret på de gateadressene vårt inntaksområde omfatter. Barn fra dette området som skal skrives inn på skolen, vil få brev om innskrivingen et par uker før den finner sted, vanligvis i november. Innskriving foregår i desember.

Hvis dere har flyttet det siste året, kan det være at ditt barns navn ikke er kommet med på listene vi mottar over innskrivningsklare barn i området. Dersom dere ikke får brev fra Tonsenhagen, er det fint om dere tar kontakt med oss. Selv om dere ikke mottar noe brev fra oss, skal dere likevel møte til innskrivning hos oss da vi er nærskolen for dette området.

Barnet må skrives inn ved nærskolen selv om:

  • det søkes om utsatt skolestart
  • det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
  • familien planlegger flytting før skolestart i august
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen

Dersom det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen, kan dette gjøres direkte på innskrivningsskjemaet. Nærskolen vil oversende søknaden til den ønskede skolen, der søknaden senere vil bli avgjort.

NB! Utdanningsetaten må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den de skrives inn ved. Endelig beskjed om skoleplassering og svar på søknader om skolebytte vil tidligst bli gitt i april/mai måned.
 

Innmelding til trinn 2-7:

Dersom dere har flyttet/skal flytte til vårt område og har barn som skal inn på trinnene 2-7, så bruk skjemaet Søknad om skoleplassDersom vi ikke har plass på det aktuelle trinnet, er det vårt ansvar å finne skoleplass på en av våre nærmeste skoler. 
 

Skolebytte:

Når en elev er innskrevet ved/tilhører én skoles veiledende inntaksområde, og foresatte ønsker at eleven skal gå på en annen skole, kan det søkes om skolebytte. Oslo bystyre har vedtatt "Forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes grunnskoler".

Dersom du skal søke om skolebytte til Tonsenhagen, fyller du ut skjemaet Søknad om skoleplass (for skolestartere brukes innskrivingsskjemaet som søknad).

OBS: Dersom dere flytter ut fra Tonsenhagen skoles inntaksområde og ønsker at eleven(e) skal fortsette på Tonsenhagen, må dere fylle ut skjemaet Flyttemelding/beholde skoleplass.

Søknader om skolebytte for skolestartere som mottas fra innskrivningen om høsten og frem til april, vil i første omgang få et foreløpig svar. Det samme gjelder skolebyttesøknader for elever som skal begynne på ungdomstrinnet (8. årstrinn).

Endelige svar på skolebyttesøknader vil bli sendt de foresatte i april/mai. Da vil skolene ha bedre oversikt over antall elever som tilhører skolens veiledende inntaksområde, hvor mange elever som søker seg til/fra skolen, samt organiseringen av elevene i grupper kommende skoleår. Skolebyttesøknader som gjelder de øvrige årstrinnene (2.-7. og 9.-10.), vil bli besvart umiddelbart.

Det er i hovedsak antall ledige plasser på det aktuelle årstrinnet som vil avgjøre hvorvidt søknaden kan bli innvilget. Elever som bor innenfor en skoles veiledende inntaksområde, har første prioritet. Skolen vil deretter innvilge eventuelle søknader fra elever fra andre skolers inntaksområder, ut ifra hvor mange ledige plasser det er igjen. Søknadene vil bli prioritert i henhold til § 4 nr. 2 i forskrift om skolebytteregler. Dersom elevens skolevei overstiger skyssgrensen på 2 km for 1. årstrinn og 4 km for 2.–10. årstrinn, vil eventuelle skyssutgifter bli dekket av den skolen eleven bytter til.

Avslag på søknad om skolebytte kan påklages med en klagefrist på tre uker, og det vil stå nærmere informasjon om dette i skolens svar på søknaden.
 

Flytting fra skolen

Ved flytting ut fra vårt området, må foresatte kontakte skolen i det området dere flytter til for å melde barnet inn. Foresatte må også gi Tonsenhagen skole beskjed i god tid før flytting finner sted. Fyll ut skjemaet Flyttemelding.

Vi sender flyttemelding og evt. kopi av barnets elevmappe til mottakende skole. Flyttemelding sendes også til vår skoletannlege/helsetjeneste for at de skal kunne oversende barnets journaler.