Skolestartere, skoletilhørighet, skolebytte

rekke av barn

Barn født i 2014 med bostedsadresse innenfor Tonsenhagen skoles inntaksområde - registrert i Folkeregisteret pr. 1. november - vil få brev i posten med invitasjon til innskriving.

På Tonsenhagen har vi innskriving to alternative tidspunkt:

  • Mandag 9. desember kl 1700-1800 eller
  • Tirsdag 10. desember kl 0900-0930

Innskrivingen foregår i lokalene til Aktivitetsskolen.

Hvert år inviterer Bjerke Bydel v/avd. for Oppvekst og kultur foresatte til barnehagebarn/skolestartere til et informasjonsmøte. Møtet er i Bjerke bydels regi og bydelen bruker Tonsenhagen skoles aula. I år var dette møtet 30. oktober 2019.

Innskriving til trinn 1

(Informasjon fra Utdanningsetatens nettside)
I likhet med alle skoler i Oslo, har Tonsenhagen skole et veiledende inntaksområde. Dette betyr at vi i hovedsak tar imot barn som har registrert bostedsadresse (ikke postboksadresse) i Folkeregisteret på de gateadressene vårt inntaksområde omfatter. Barn fra dette området som skal skrives inn på skolen, vil få brev om innskrivingen et par uker før den finner sted, vanligvis i november. Innskriving foregår i desember.

Hvis dere har flyttet det siste året, kan det være at ditt barns navn ikke er kommet med på listene vi mottar over skolestarterne i vårt inntaksområde. Dersom dere ikke får brev fra Tonsenhagen og bor innenfor skolens inntaksområde, er det fint om dere tar kontakt med oss. 

Barnet må skrives inn ved nærskolen selv om:

  • det søkes om utsatt skolestart
  • det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
  • det søkes om opplæring i friskolen/privatskoler eller hjemmeundervisning
  • familien planlegger flytting før skolestart i august
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen

I Rettigheter og plikter i grunnskoleopplæringen finner foresatte viktig informasjon.

Dersom det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen, kan dette gjøres på eget søknadsskjema som dere får utlevert når dere møter til innskriving. Nærskolen vil oversende søknaden til den ønskede skolen, der søknaden senere vil bli avgjort.

NB! Utdanningsetaten må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den de skrives inn ved.
 

Innmelding til trinn 2-7:

(Informasjon fra Utdanningsettens nettside)
Dersom dere har flyttet/skal flytte til vårt område og har barn som skal inn på trinnene 2-7, så kontakt skolenDersom vi ikke har plass på det aktuelle trinnet, er det vårt ansvar å finne skoleplass på en av våre nærmeste skoler. 
 

Skolebytte:

(Informasjon fra Utdanningsetatens nettside)
Når en elev er innskrevet ved/tilhører én skoles veiledende inntaksområde og foresatte ønsker at eleven skal gå på en annen skole, kan det søkes om skolebytte. Dersom du skal søke om skolebytte til Tonsenhagen, fyller du ut skjemaet Søknad om skolebytte.

OBS: Dersom dere flytter ut fra Tonsenhagen skoles inntaksområde og ønsker at eleven(e) skal fortsette på Tonsenhagen, må dere fylle ut samme skjema.

Søknader om skolebytte for skolestartere som mottas fra innskrivingen om høsten og frem til april, vil i første omgang få et foreløpig svar. Det samme gjelder skolebyttesøknader for elever som skal begynne på ungdomstrinnet (8. årstrinn).

Endelige svar på skolebyttesøknader vil bli sendt foresatte i slutten av mai. Da vil skolene ha bedre oversikt over antall elever som tilhører skolens veiledende inntaksområde, hvor mange elever som søker seg til/fra skolen, samt organiseringen av elevene i grupper kommende skoleår. Skolebyttesøknader som gjelder de øvrige årstrinnene (2.-7. og 9.-10.), vil bli besvart umiddelbart.

Det er i hovedsak antall ledige plasser på det aktuelle årstrinnet som vil avgjøre hvorvidt søknaden kan bli innvilget. Elever som bor innenfor en skoles veiledende inntaksområde, har første prioritet. Skolen vil deretter innvilge eventuelle søknader fra elever fra andre skolers inntaksområder, ut ifra hvor mange ledige plasser det er igjen. Søknadene vil bli prioritert i henhold til § 4 nr. 2 i forskrift om skolebytteregler. Dersom elevens skolevei overstiger skyssgrensen på 2 km for 1. årstrinn og 4 km for 2.–10. årstrinn, vil eventuelle skyssutgifter bli dekket av den skolen eleven bytter til.

Avslag på søknad om skolebytte kan påklages med en klagefrist på tre uker, og det vil stå nærmere informasjon om dette i skolens svar på søknaden.
 

Flytting fra skolen

Ved flytting ut fra vårt området, må foresatte kontakte skolen i det området dere flytter til for å melde barnet inn. Foresatte må også gi Tonsenhagen skole beskjed i god tid før flytting finner sted. Fyll ut flyttemelding og send til oppgitt adresse eller lever skjemaet på skolens kontor.

Vi sender flyttemelding og evt. kopi av barnets elevmappe til mottakende skole. Flyttemelding sendes også til vår skoletannlege/helsetjeneste for at de skal kunne oversende barnets journaler.