Skolestartere, skoletilhørighet, skolebytte

rekke av barn

I likhet med alle skoler i Oslo, har Tonsenhagen skole et veiledende inntaksområde. Dette betyr at vi i hovedsak tar imot barn som har registrert bostedsadresse (ikke postboksadresse) i Folkeregisteret på de gateadressene vårt inntaksområde omfatter. Barn fra dette området som skal skrives inn på skolen, har fått tilsendt informasjon om og invitasjon til innskriving digitalt. Siste frist for foresatte å fylle inn digitalt innskrivingsskjema er 7. desember 2020.

Hvis dere har flyttet det siste året, kan det være at ditt barns navn ikke er kommet med på listene vi mottar over skolestarterne i vårt inntaksområde. Dersom dere ikke har fått invitasjon men bor innenfor skolens inntaksområde, er det fint om dere tar kontakt med oss.

Av personvernhensyn og taushetsplikt er det fjernet flere punkter som før stod på skjema. Dette medfører at du som foresatt må ta kontakt med skolen for at vi skal motta nødvendig informasjon om:

  • Det skal søkes om utsatt skolestart
  • Det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen, eller dere kommer til å flytte.
  • Eleven har hatt oppfølging i barnehage ønsker skolen å ha et tverrfaglig møte for å henvise eleven til PPT for utredning av behov for spesialundervisning eller utsatt skolestart.
  • Eleven ønsker opplæring i/på samisk.
  • Dere oppholder dere utenlands.
  • Det er behov for særskilt tilrettelegging som medfører fysiske tiltak på skolebygget.

I Rettigheter og plikter i grunnskoleopplæringen finner foresatte viktig informasjon.

Dersom det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen finner du nærmere informasjon om dette på Oslo Kommunes nettsider.

NB! Utdanningsetaten må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den de skrives inn ved.
 

Innmelding til trinn 2-7:

(Informasjon fra Utdanningsettens nettside)
Dersom dere har flyttet/skal flytte til vårt område og har barn som skal inn på trinnene 2-7, så kontakt skolenDersom vi ikke har plass på det aktuelle trinnet, er det vårt ansvar å finne skoleplass på en av våre nærmeste skoler. 
 

Skolebytte:

(Informasjon fra Utdanningsetatens nettside)
Når en elev er innskrevet ved/tilhører én skoles veiledende inntaksområde og foresatte ønsker at eleven skal gå på en annen skole, kan det søkes om skolebytte. Dersom du skal søke om skolebytte til Tonsenhagen, fyller du ut skjemaet Søknad om skolebytte.

OBS: Dersom dere flytter ut fra Tonsenhagen skoles inntaksområde og ønsker at eleven(e) skal fortsette på Tonsenhagen, må dere fylle ut samme skjema.

Søknader om skolebytte for skolestartere som mottas fra innskrivingen om høsten og frem til april, vil i første omgang få et foreløpig svar. Det samme gjelder skolebyttesøknader for elever som skal begynne på ungdomstrinnet (8. årstrinn).

Endelige svar på skolebyttesøknader vil bli sendt foresatte i slutten av mai. Da vil skolene ha bedre oversikt over antall elever som tilhører skolens veiledende inntaksområde, hvor mange elever som søker seg til/fra skolen, samt organiseringen av elevene i grupper kommende skoleår. Skolebyttesøknader som gjelder de øvrige årstrinnene (2.-7. og 9.-10.), vil bli besvart umiddelbart.

Det er i hovedsak antall ledige plasser på det aktuelle årstrinnet som vil avgjøre hvorvidt søknaden kan bli innvilget. Elever som bor innenfor en skoles veiledende inntaksområde, har første prioritet. Skolen vil deretter innvilge eventuelle søknader fra elever fra andre skolers inntaksområder, ut ifra hvor mange ledige plasser det er igjen. Søknadene vil bli prioritert i henhold til § 4 nr. 2 i forskrift om skolebytteregler. Dersom elevens skolevei overstiger skyssgrensen på 2 km for 1. årstrinn og 4 km for 2.–10. årstrinn, vil eventuelle skyssutgifter bli dekket av den skolen eleven bytter til.

Avslag på søknad om skolebytte kan påklages med en klagefrist på tre uker, og det vil stå nærmere informasjon om dette i skolens svar på søknaden.
 

Flytting fra skolen

Ved flytting ut fra vårt området, må foresatte kontakte skolen i det området dere flytter til for å melde barnet inn. Foresatte må også gi Tonsenhagen skole beskjed i god tid før flytting finner sted. Fyll ut flyttemelding og send til oppgitt adresse eller lever skjemaet på skolens kontor.

Vi sender flyttemelding og evt. kopi av barnets elevmappe til mottakende skole. Flyttemelding sendes også til vår skoletannlege/helsetjeneste for at de skal kunne oversende barnets journaler.