Hovedseksjon

Skolebytte, flytting til og fra skolens inntaksområde

Gutt og jente illustrasjon

Skolebytte:

(Informasjon fra Utdanningsetatens nettside)
Når en elev er innskrevet ved/tilhører én skoles veiledende inntaksområde og foresatte ønsker at eleven skal gå på en annen skole, kan det søkes om skolebytte. Dersom du skal søke om skolebytte til Tonsenhagen, fyller du ut skjemaet Søknad om å bytte skole.

OBS: Dersom dere flytter ut fra Tonsenhagen skoles inntaksområde og ønsker at eleven(e) skal fortsette på Tonsenhagen, må dere fylle ut samme skjema.

Søknader om skolebytte for skolestartere som mottas fra innskrivingen om høsten og frem til april, vil i første omgang få et foreløpig svar. Det samme gjelder skolebyttesøknader for elever som skal begynne på ungdomstrinnet (8. årstrinn).

Endelige svar på skolebyttesøknader vil bli sendt foresatte i slutten av mai. Da vil skolene ha bedre oversikt over antall elever som tilhører skolens veiledende inntaksområde, hvor mange elever som søker seg til/fra skolen, samt organiseringen av elevene i grupper kommende skoleår.

Skolebyttesøknader som gjelder de øvrige årstrinnene (2.-7. trinn), vil bli besvart umiddelbart.

Det er i hovedsak antall ledige plasser på det aktuelle årstrinnet som vil avgjøre hvorvidt søknaden kan bli innvilget. Elever som bor innenfor en skoles veiledende inntaksområde, har første prioritet. Skolen vil deretter innvilge eventuelle søknader fra elever fra andre skolers inntaksområder, ut ifra hvor mange ledige plasser det er igjen. Søknadene vil bli prioritert i henhold til § 4 nr. 2 i forskrift om skolebytteregler. Dersom elevens skolevei overstiger skyssgrensen på 2 km for 1. årstrinn og 4 km for 2.–10. årstrinn, vil eventuelle skyssutgifter bli dekket av den skolen eleven bytter til.

Avslag på søknad om skolebytte kan påklages med en klagefrist på tre uker, og det vil stå nærmere informasjon om dette i skolens svar på søknaden.
 

Flytting til og fra skolen

Ved flytting til vårt område, må foresatte kontakte skolen ved å fylle ut flyttemelding. Foresatte må også gi Tonsenhagen skole beskjed i god tid før flytting finner sted. 

Om dere flytter fra vårt område til et annet skoleområde i Oslo, vil flyttemeldingen bli sendt til nærskolen som den nye adressen tilhører.

Vi sender flyttemelding og evt. kopi av barnets elevmappe til mottakende skole. Flyttemelding sendes også til vår skoletannlege/helsetjeneste for at de skal kunne oversende barnets journaler.

Ved flytting ut av konmmunen må foresatte sende epost til postmottak@osloskolen.no og merke e-posten "Tonsenhagen skole".

 

Overføring av personopplysninger

Ved skolebytte og overgang mellom barneskole og ungdomsskole må vi innhente tillatelse fra foresatte for overføring av peronopplysninger. Dette gjøres på digitalt skjema.