Hovedseksjon

Natur / Kultur

miljø

Naturskole:

Tonsenhagen skole tilbyr naturskole til alle elever fra 2.- 7. trinn. En dag i uka vil vår naturskolelærer ta elever med ut og undervise dem ut fra kompetansemålene i læreplanen. 

Hver gruppe (klasse) får tildelt 2-3 dager i året. Trinn 1 har uteskole en dag hver uke.

I tillegg har Tonsenhagen i en årrekke hatt en helt spesiell avtale med skogvokter Håvard Pedersen i Skogvesenet. Elevene har vært med Håvard på årlige turer, hvor Håvard med sin grundige kunnskap har gitt våre elever en unik kjennskap til naturfag, kulturhistorie og lokalhistorie. 

Den Kulturelle skolesekken:

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing basert på tippemiddeloverskuddet.

Formålet er å gi elever kulturelle opplevelser innen musikk, scenekunst, film, visuell kunst, litteratur og kulturarv.

Kulturprogrammene er gratis for skolene, men skolen må dekke eventuell transport selv.

Kulturtilbudene er delt inn i faste tilbud til alle elever på alle klassetrinn, kulturprosjekter og mange åpne tilbud.

Tonsenhagen skole er en aktiv bruker av disse tilbudene.

Naturskole

"Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, eksperimenter i laboratoriet og ekskursjoner til museer, vitensentre og bedrifter vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon". (Hentet fra formålet med naturfaget fra Kunnskapsløftet 2006)

 

"Rørslekultur i form av leik, idrett, dans og friluftsliv er ein del av den felles danninga og identitetsskapinga i samfunnet". " Faget skal og vere med og gje elevane naturopplevingar og innsikt i å nyte naturen til idrett og friluftsliv på ein miljøvennleg måte." (Hentet fra føremål for kroppsøvingsfaget fra Kunnskapsløftet 2006)