Strategisk plan

Strategisk plan 2021 er utarbeidet med utgangspunkt i Osloskolens strategiske mål for perioden 2021-2024. I denne verbaldelen av strategisk plan vil vi kort gjøre rede for våre ambisjoner for de fire målene i elev- og læringsperspektivet, beskrive skolens viktigste utfordringer i perioden og hvordan vi vil jobbe for å nå målene.

 

Målene som har lagt føringer for vår strategiske plan er:

  1. Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.
  2. Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet.
  3. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
  4. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
  5. Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS.

Resultater og trivsel

Tonsenhagen skole har over flere år hatt jevnt gode resultater, både på kartleggingsprøver og på de nasjonale prøvene. Disse resultatene kan allikevel ytterligere forbedres og utvikles. Vi jobber derfor fortsatt målrettet for at elevene skal oppleve stor grad av læring og læringslyst. Skolen har gode resultater på elevundersøkelsen knyttet til både læring, trivsel og mobbetall, men vi vet at for de få som ikke har det bra er dette alvorlig, og vi vil fortsette å arbeide for at alle elevene ved Tonsenhagen skole skal trives og ha det godt. Skolens ambisjon er derfor at elevene på Tonsenhagen skole fortsatt skal ha gode faglige og sosiale resultater og ligge på eller over Oslosnittet resultatmessig, samtidig som vi opprettholder elevenes nysgjerrighet, kreativitet, skolemotivasjon og lærelyst. Skolen skal være et godt sted å være for alle våre elever, både faglig og sosialt.

 

Utfordringer på veien

Risikofaktorer vi ser kan hindre oss i å nå målene over er at elevene ikke får godt nok tilpasset undervisning. Innføring av læringsbrett 1:1 på alle trinn kan påvirke elevenes læring negativt dersom de ikke brukes riktig. Nye nasjonale læreplaner (LK20) ble innført august 2020. Overordnet del av læreplanene skal i større grad enn tidligere reflekteres i de enkelte fag og fagområder og tverrfaglige tema og dybdelæring vil få betydning for hvordan vi utvikler profesjonsfellesskapet på skolene. Skolens eksisterende planer må endres, dersom dette arbeidet ikke kvalitetssikres kan dette gå ut over elevens læringsutbytte. Vi har startet opp dette arbeidet, men smittevernsbegrensinger grunnet covid-19 har ført til at vi ikke har fått samarbeidet på den måten vi skulle ønske - dette arbeidet videreføres derfor kommende skoleår. Elevfravær, manglende skolemotivasjon og konflikter i skoletiden kan også hindre skolen fra å nå våre mål. Vi viderefører derfor også vårt fokus på arbeidet med et trygt og godt og inkluderende skolemiljø og tilpasset opplæring for alle. Dette mener vi er det viktigste faktorene for å skape motivasjon for skole.

 

Skolens tiltak

De siste årene har vi hatt ekstern kursing på fellestid, både knyttet til dybdelæring, hjernens utvikling og læringsteknologi. Denne perioden ønsker vi å sette av mer tid til at personalet får bruke det de har lært i samarbeid med andre gjennom erfaringsdeling, planlegging, evaluering og justering av undervisning og elevoppfølging. Mye tid vil også gå med på å implementere nye læreplaner og sikre rød tråd og progresjon i disse. Dette mener vi er de beste tiltakene for at risikoene ikke skal inntreffe og at vi når målene vi har satt oss. De nye læreplanene krever mer samarbeid mellom lærerne, både grunnet tverrfagligte temaer, men også fordi vi i overordnet del leser at profesjonsfelleskapet skal styrkes. Tiltakene vi setter inn for å klare dette vil trolig bli en del av skolens ordinære praksis på lang sikt. I en hektisk hverdag med mange konkurrerende oppmerksomhetsbehov vil vi derfor også se på innhold i skolens møtetid og sikre at den tiden vi har brukes mest mulig effektivt og på en måte som i størst mulig grad bidrar til økt trivsel, motivasjon og læringsutbytte for våre elever.

 

Aktivitetsskolen

På AKS ser vi at det har vært et synkende fokus på læringsmulighetene som ligger i Aktivitetsskolehverdagen. Viktige tiltak for å løfte dette blir å videreføre vårt fokus på viktigheten av voksenrollen i en læringssituasjon, samt jobbe for kvalitet i der faglige samarbeidet i baseledergruppa. Vi har har ansatt en pedagogisk leder for å bidra inn mot dette arbeidet og vi vil jobbe for å få en fast ansatt i denne stillingen i løpet av 2022. Blant personalet på AKS regjerer det en opplevelse av at kompetansen, tiden og ressursene ikke alltid strekker helt til når det kommer til sosial oppfølging av elevene. Viktige tiltak for å endre dette vil være å gi grundig opplæring til personalet i bruken av spesifikke pedagogiske verktøy for å samhandle rundt, kartlegging og tilrettelegging for de elevene som trenger noe utover den ordinære oppfølgingen. I tillegg vil vi jobbe med noen strukturelle endringer som kan gjøre det enklere for assistentene å følge opp de elevene de er bekymret for i en hektisk AKS-hverdag.

 

Elevenes mestring

Tiltakene vi har satt inn knyttet til målene i elev- og lærlingsperspektivet, mener vi vil bidra til at vi når byrådets langsiktige resultatmål som er at 85% av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring og at elevenes motivasjon for læring og følelse av mestring skal være like høy gjennom hele grunnskolen og videregående opplæring. Styringsprinsippene som ligger til grunn for våre valg av prioriteringer er tidligere innsats, sosial utjevning og tillit og handlingsrom. Vi har vektlagt lokal forankring, involvering og medvirkning og et bredt kunnskapsgrunnlag i vårt strategiske arbeid. Våre risikovurderinger, tiltak og målsetninger er resultatet av et samarbeid mellom skolens personale og ledelse. Tidligere strategisk plan (2020) er evaluert av skolens ledelse og plangruppe som består av teamledere fra hvert trinn. Strategisk plan 2021 er en videreføring av dette arbeidet. Planen er behandlet i MBU og lagt fram for og godkjent av driftstyret.