Strategisk plan

Strategisk plan 2019 er utarbeidet med utgangspunkt i Osloskolens strategiske mål for perioden 2019-2022. I denne verbaldelen av strategisk plan vil vi kort gjøre rede for våre ambisjoner for de fire målene i elev- og læringsperspektivet, beskrive skolens viktigste utfordringer i perioden og hvordan vi vil jobbe for å nå målene.

Målene som har lagt føringer for vår strategiske plan er:

  1. Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.
  2. Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet.
  3. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
  4. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
  5. Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS.

Kartleggingsprøver og elevundersøkelser
Tonsenhagen skole har over flere år hatt jevnt gode resultater, både på kartleggingsprøver og på de nasjonale prøvene. Disse resultatene kan allikevel ytterligere forbedres og utvikles. Vi jobber derfor fortsatt målrettet for at elevene skal oppleve stor grad av læring og læringslyst. Skolen har også de siste årene hatt gradvis bedre resultater på elevundersøkelsen knyttet til både læring, trivsel og mobbetall. På elevundersøkelsen i 2018 var det kun 2,8% av elevene som oppga at de blir plaget en gang i mnd. eller mer. Dette er et meget godt resultat, men vi vet at for de få som ikke har det bra er dette alvorlig, og vi vil fortsette å arbeide for at alle elevene ved Tonsenhagen skole skal trives og ha det godt. Skolens ambisjon er derfor at elevene på Tonsenhagen skole fortsatt skal ha gode resultater og ligge på eller over Oslosnittet resultatmessig, samtidig som vi opprettholder elevenes nysgjerrighet, kreativitet, skolemotivasjon og lærelyst. Skolen skal være et godt sted å være for alle våre elever, både faglig og sosialt.

Utfordringer på veien
Utfordringer vi ser kan hindre oss i å nå målene over, er at elevene ikke får nok tilpasset undervisning og at elever mangler grunnleggende begrepsforståelse i fagene. Fagfornyelsen fører til endringer i læreplaner og det kan oppstå betydelig variasjon i personalets kompetanse knyttet til dybdelæring.

Undervisningspersonalets analysekompetanse kan også være varierende, noe som er en utfordring da evne til å tolke elevresultater er avgjørende for å gi tilpasset opplæring. Skolen må ha gode rutiner for å sikre at vi får løftet de svake elevene og opprettholde et jevnt lavt fravær. Samtidig må vi få stoppet konflikter tidlig og skape et trygt læringsmiljø der alle trives og tør å bidra. Også på AKS kan det være ulik kompetanse i personalet knyttet til det å lede barnegrupper og hva som skal være innholdet i læringsstøttende aktiviteter. Manglende kompetanse, tid og ressurser kan også gjøre det vanskelig å drive god sosial oppfølging på AKS.

Skolens tiltak
For å nå målene har vi derfor satt av tid til erfaringsdeling og kompetanseheving i personalet. Vi bruker tid på å dele intern kompetanse, og bruker skolens lærerspesialister aktivt i kursing og veiledning. Vi trekker inn ekstern kompetanse der vi ser det nødvendig og vil samarbeide med andre skoler om å bli enda bedre, både når det gjelder skolemiljø, tilpasset og inkluderende opplæring og bruk av digitale hjelpemidler. Ny minstenorm for lærertetthet har gitt skolen flere lærere og bruk av våre ressurslærere evalueres jevnlig på team slik at disse brukes mest hensiktsmessig mtp. elevenes læring på hvert trinn. Vi har satt av tid til å jobbe med nye læreplaner og sikre progresjon og sammenheng i våre årsplaner. Lærere kurses etter avholdte kartleggingsprøver, Osloprøver og nasjonale prøver, slik at vi sikrer at alle trinn vet hvordan de kan nyttiggjøre seg analyse-verktøyene best mulig og setter inn riktige tiltak der det trengs. Faste møter mellom team og ledelse er også satt inn i våre planer for å sikre helhetlig oppfølging av trinn, klasser og enkeltelever. Vi viderefører dagens standard for oppfølging av permisjonssøknader og fravær, men inngår også et samarbeid med Vollebekk skole for å lage en rutine som sikrer at vi fanger opp elever med høyt fravær enda tidligere. Skolen viderefører satsingen på elevmeglere og trivselsledere, men innhold i 6. trinns elevmegler-workshop vil i større grad deles med hele personalet. I tillegg vil alle trinn bruke SMARToppvekst i sitt arbeid med et trygt og godt læringsmiljø. Også på AKS vil det utarbeides gode planer for læringsstøttende aktiviteter som skal inngå som en naturlig del i aktiviteter barna liker å holde på med, i tillegg skal arbeidet med sosial oppfølging i større grad systematiseres og delegeres til hele personalet, ikke bare nøkkelpersoner. Vi ser både på skole og AKS en økende tendens til at elever trenger hjelp og støtte utover det skolen har av kompetanse og kapasitet. Skolen jobber derfor tett med bydelen for å øke skolehelsetjenesten ytterligere og knytte til oss samarbeidsinstanser som kan gi hjelp utover det normalskolen kan tilby i ordinærtilbudet.

Elevenes mestring
Tiltakene vi har satt inn knyttet til målene i elev- og lærlingsperspektivet, mener vi vil bidra til at vi når byrådets langsiktige resultatmål som er at 85% av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring og at elevenes motivasjon for læring og følelse av mestring skal være like høy gjennom hele grunnskolen og videregående opplæring. Styringsprinsippene som ligger til grunn for våre valg av prioriteringer er tidligere innsats, sosial utjevning og tillit og handlingsrom.

Vi har vektlagt lokal forankring, involvering og medvirkning og et bredt kunnskapsgrunnlag i vårt strategiske arbeid. Våre risikovurderinger, tiltak og målsetninger er resultatet av et samarbeid mellom skolens personale og ledelse. Tidligere strategisk plan er evaluert av skolens ledelse og plangruppe som består av teamledere fra hvert trinn og Strategisk plan 2019 er utarbeidet av samme gruppe. Planen er deretter behandlet i MBU og lagt fram for og godkjent av driftstyret.