Hovedseksjon

Strategisk plan

Vi ønsker å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom undervisning og arbeidsformer der elevene er aktivt deltakende i egen læringsprosess. Vi ser kompetanse som både kunnskap og ferdigheter og elevene skal ha mulighet til å vise denne på ulike måter. En forutsetning for å lykkes med dette er et inkluderende og godt læringsmiljø. Vi arbeider derfor kontinuerlig med holdningsskapende arbeid. På Tonsenhagen skole skal elevene lære, oppleve at de hører til, er betydningsfulle i fellesskapet og har mulighet til medvirkning.

Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. På Tonsenhagen skole og AKS erfarer derfor alle tilhørighet og at de er en viktig del av fellesskapet vårt i en trygg læringskultur som inviterer til medvirkning.