Strategisk plan

Strategisk plan 2018 er utarbeidet med utgangspunkt i Osloskolens strategiske mål for perioden. Tonsenhagen skole har valgt noen områder, som vi ønsker å prioritere.
Tonsenhagen skole har over flere år hatt jevnt gode resultater, både på kartleggingsprøver og på de nasjonale prøvene. Vi har likevel mer å gå på og jobber målrettet for at elevene skal oppleve stor grad av læring og læringslyst. Mer informasjon om resultatene på Nasjonale prøver ligger på minosloskole.no.
Skolen har også de siste årene, hatt gradvis bedre resultater på elevundersøkelsen knyttet til både læring, trivsel og mobbetall. På elevundersøkelsen i 2017 var det kun 2,7% av elevene som oppga at de blir plaget en gang i mnd. eller mer. Dette er et meget godt resultat. Men vi vet at for de få som ikke har det bra er dette alvorlig, og vi vil fortsette å jobbe for at alle elevene ved Tonsenhagen skole skal trives og ha det godt.

Lokalt fokusområde for utviklingsarbeidet på Tonsenhagen skole:
Tonsenhagen skole ønsker å ha fokus på:

  • Lesing og skriving hånd i hånd.
  • Den matematiske samtalen.
  • Dybdelæring på tvers av fag.
  • Tilpasset undervisning.
  • Trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.

Skolen har de siste årene hatt fokus på at lese- og skriveutviklingen skal gå hånd i hånd og på tvers av fag. I tillegg har vi arbeidet for at den matematiske samtalen skal utvikle en større og dypere forståelse for de ulike elementene i matematikkfaget.

I 2018 vil vi videreføre det vi har jobbet med i 2017, og sikre gode rutiner og implementering på hele skolen. I 2017 startet vi med hurtigere bokstavprogresjon på 1. trinn. Dette skal vi evaluere og kvalitetssikre. I tillegg vil vi ha fokus på tilpasset undervisning for å kunne gi alle elever gode utfordringer på riktig nivå.

Vi skal også jobbe med å øke og videreutvikle vår kompetanse og praksis knyttet til dybdelæring. Vi skal sikre gode planer for progresjon gjennom hele skoleløpet i de ulike fagene og på tvers av fag.

For å sikre at alle våre elever har et trygt og inkluderende læringsmiljø, skal vi stoppe konflikter og erting så tidlig som mulig. Vi skal skape rom for at alle skal føle seg trygge i klasserommet og tørre å bidra. I tillegg vil vi ha økt fokus på nettvett på alle trinn, noe vi også vil informere om på foreldremøtene til høsten.

AKS som en god arena for læring, sosial mestring og språklig utvikling:
Aktivitetsskolen er i rask utvikling og mye av arbeidet vårt avhenger av at vi sammen viderefører godt kollegialt samarbeid, som gjør at vi utvikler oss i samspill med hverandre.  Vi har fokus på å skaffe oss den kompetansen vi trenger for å utvikle AKS videre. For å oppnå dette er det viktig å ha gode prosesser i personalet. For å sikre god utvikling, skal vi lage gode planer som er tilgjengelige for jevnlig evaluering og videre arbeid. Vårt mål er en god delingskultur i alle ledd, både verbalt og digitalt, samt å skape høy trivsel for både voksne og barn.

Som en alternativ læringsarena skal barna hver dag møte voksne som støtter deres behov i læring av fag, språk og sosiale ferdigheter. I tillegg til gode læringsstøttende aktiviteter, skal vi også ha fokus på å skape gode arenaer for sosialt samspill og utvikling, både inne og ute.